IFRS 16 - Leases En studie om hur investerare och analytiker upplever att IFRS 16 påverkar bolagsanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Karl Norén; Oliver Soprani; [2020-09-03]

Nyckelord: IFRS 16; Leasing; IAS 17; Investerare; Analytiker;

Sammanfattning: Introduktion och bakgrund: IASBs redovisningsstandarder uppdateras eller utökas med jämna mellanrum för att förbättra kvaliteten på redovisning i finansiella rapporter. 2019 infördes den nya redovisningsstandarden IFRS 16 Leases, vilket innebär att i princip all form av leasing kapitaliseras på balansräkningen. Detta påverkar resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Såväl upprättare som användare av finansiella rapporter är då i behov av att förhålla sig till dessa uppdateringar eller nya standarder, vilket i förlängningen på ett eller annat sätt får konsekvenser för deras arbete. Studien syftar till att skapa en djupare förståelse för på vilket sätt bolagsanalys påverkas av införandet av redovisningsstandarden IFRS 16 Leases. Detta mynnar ut i forskningsfrågan: Hur upplever investerare och analytiker att IFRS 16 påverkar bolagsanalys? Metod: Studien är av kvalitativ karaktär där intervjuer och tidigare forskning kring ämnet leasing används som primär respektive sekundärdata. Investerare och analytiker är avgränsade till personer verksamma inom Sverige, som i huvudsak täcker de nordiska marknaderna. Respondenterna som medverkar i studien består av en fondförvaltare, två aktieanalytiker samt två kreditanalytiker. Analys och slutsats: Efter transkribering och analys av intervjuer med analysverktyget Nvivo, har likheter och skillnader med tidigare forskning kunnat urskiljas för att därefter bidra till studiens slutsatser och således svar på forskningsfrågan. Studien påvisar att det finns olikheter mellan hur mellan investerare och analytiker upplever IFRS 16. Samtliga respondenter är överens om att transparensen beträffande bolagens åtaganden har ökat. Därutöver påpekar flertalet medverkande investerare och analytiker att det eventuellt kan uppstå en situation där bolagen ser över sina finansiella kontrakt för att undgå kapitalisering av operationell leasing. Kreditanalytikerna upplever att standarden bara har bidragit till en underlättad analys. Däremot vittnar aktieanalytikerna och fondförvaltaren om dels en minskad transparens beträffande standardens effekter på nyckeltal och dels en påverkan på resultaträkningen, vilket inneburit att investerare och analytiker behövt justera siffrorna i högre utsträckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)