Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn med cancer

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Inledning: I Sverige lever cirka 1,6 miljoner barn. Minst ett barn drabbas dagligen av cancer, vilket gör sjukdomen till den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i Sverige. Bakgrund: Cancer hos barn är ett komplext område och det kräver därför sjuksköterskor med god kunskap för att utföra omvårdnad av barn och familj. Syfte: Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn med cancersjukdom. Metod: Föreliggande studie är en litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar. Innehållsanalys har valts som analysmetod och har baserats på Fribergs (2012) rekommendationer för analys av studier utifrån en trestegsprocess. Resultat: Studiens huvudfynd resulterade i tre huvudteman: Sjuksköterskans upplevelse av omvårdnaden av barn med cancer, sjuksköterskans upplevelse av familjen i barncancervården samt sjuksköterskans upplevelse av emotionella reaktioner i omvårdnad av barn med cancer. Diskussion: Att genomföra omvårdnad av barn med cancer samt familj kan anses som psykiskt påfrestande men också givande. Arbetet kräver erfarenhet och kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)