Att främja samtyckeskultur: En intervjustudie om lärares möjligheter att påverka ungas attityder kring sexuellt våld

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att diskutera möjliga vägar framåt för att uppnå en samtyckeskultur. Därför ställs frågan hur lärare upplever sina möjligheter att påverka ungas attityder, i relation till sexuellt våld. I studien betraktas lärare som nyckelaktörer i fråga om att forma den offentliga sektorn och implementera politiska beslut på gräsrotsnivå, i linje med Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten. Studien genomförs genom fem semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar på högstadienivå. I samspel av teori och empiri kodas fyra centrala och framstående analysteman fram; Att forma massan – Ansvar, makt & koncept för framgång, Skolans uppdrag - i relation till det sexuella våldet, Skolan som främjare av samtyckeskultur samt Läraren som gräsrotsbyråkrat. I studien framstår lärarrollen som mångfacetterad och komplex, och resultaten indikerar att sociala värden tenderar att komma sekundärt i prioriteringarna, efter de renodlade kunskapskraven. Direktiven för skolans uppdrag att verka för ökad jämställdhet framstår vidare som otydliga, och resurser är en framträdande bristvara. Samtidigt lyser lärares engagemang som en onekligen stark källa till förändringspotential. Ett stort behov av samtal kring identitet och sexualitet tycks existera hos eleverna, medan samtal kring sexuellt våld framstår som mer svårhanterade samtal. Samtyckeslagen verkar däremot redan ha etablerat sin kraft i skolornas klassrum och främjar diskussioner kring vikten av samtycke och självbestämmande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)