Att smälta ett isberg – En studie om stamningens vedertagna teorier och dess symbolik

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Matz Gullberg; [2003]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Problem/Bakgrund Med ord, begrepp, metaforer och liknelser skapar vi en bild av vår verklighet. Dessa bilder förmedlar vi vidare till andra för att ska kunna dela verkligheten med dem. Vi försöker genom ord och bilder övertyga andra om det vi upplever. Stamning är ett svårförklarligt besvär och dess nyckfullhet ger en ännu obegripligare bild av stamningen. Behovet av metaforer och liknelser blir därför viktigt när man talar om problemet. Det finns både personliga bilder och bilder som är grundade på teorier. De personliga bilderna är vanligast hos barn och de skapar bilder och fantasier om ett problem som egentligen ingen kan beskriva på ett bra sätt för dem – inte ens logopeder. Det råder en misstolkning i samband med en av de mest välkända metaforerna, isberget. Detta beroende på att isberget kan betraktas som en bristfällig metafor; man betraktar stamningen som ett större psykologiskt problem än det egentligen behöver vara. Risken är att de vedertagna bilderna är alltför snäva för att appliceras på samtliga individer som stammar. Därför är det viktigt att de teoretiska bilderna ger en allmän bild på stamningen. Det hämmande spöket är ett försök att beskriva stamningen ur ett mer sociologisk perspektiv. Denna uppsatsen belyser även ett tänkbart samband mellan de bilder som främst barn verkar ha om stamning och de dominerande förklaringsmodellerna och metaforerna, som främst sprids via logopedin. Nyckelord: Stamning, metafor, liknelse, isberg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)