Att översätta globala mål – Agenda 2030 i lokal styrning och kontext

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att generera kunskap om översättningen av FN:s Agenda 2030 globala mål om hållbar utveckling till lokal kontext med fokus på styrkedjan. Studien ämnar ge poängrika tolkningar av kommuners strategier och angreppssätt i översättningen och implementeringen av Agenda 2030 i styrkedjan. Samt ge underlag för att resonera kring eventuella risker i målöversättningen. Teori: Studiens teoretiska ramverk består av två delar, översättningsteori och frikoppling. Översättningsteorin tyder hur idéer översätts och materialiseras i verksamheterna via aktiviteter, aktioner och strategier. Teorin fungerar som verktyg för att se översättningsprocessen och hur resultatet av processen realiseras mot Agenda 2030. Frikoppling fångar in Agenda 2030s roll i verksamheterna samt funktionerna i verksamheterna som arbetar med Agenda 2030. Teorin hjälper att förstå dynamiken och vad frikopplingen innebär. Metod: Studien använder en kvalitativ forskningsansats där studies datainsamling sker via semistrukturerade intervjuer för att förstå uppfattningar och erfarenheter om Agenda 2030 och styrning av Agenda 2030 i kommunerna. Vidare kompletteras intervjuerna med relevanta dokument från de studerade kommunerna. Resultat: Linjechefer och styrkedjan gör översättningen av målen till lokal kontext och bär ansvar med det att få ner frågan i organisationen. Specialisternas roll som stödfunktion ligger utanför den formella kedjan men är desto viktig för kunskapshöjande insatser. Likheter i konkreta aktiviteter för Agenda 2030 kan tydas med vissa avstickare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)