Agentkostnader när fastighetsbolag anlitar konsulter vid TEDD : Hur agentkostnader uppstår och förebyggs när konsulter utför teknisk och miljömässig due diligence (TEDD)

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Due diligence är en värdeskapande besiktningsmetod som fastighetsbolag främst använder i samband med stora fastighetsaffärer. Besiktningen indelas i olika områden och denna uppsats fokuserar på teknisk och miljömässig due diligence (TEDD), vilka är extra betydelsefulla vid fastighetsförvärv. Dessa besiktningar utförs emellertid av fastighetsbolagen, men vanligtvis anlitas konsulter, då de besitter expertkompetens. I ett sådant affärsförhållande, där ena parten delger den andra parten arbetsuppgifter, kan så kallade agentkostnader uppstå. Uppsatsen identifierar agentkostnader samt förklarar hur fastighetsbolag förebygger dem. För att skapa kunskap om detta har tidigare forskning studerats och respondenter från fyra fastighetsbolag och tre konsultbolag medverkat i en kvalitativ studie. Studien påvisade ett flertal agentkostnader som uppstår i praktiken samt åtgärdsmetoder som fastighetsbolag nyttjar. Tillsammans med tidigare forskning har respondenternas svar analyserats, där likheter och skillnader har granskats sinsemellan företagen och paralleller har sedan dragits till teorin. Studiens resultat visar att agentkostnader uppstår till följd av informationsasymmetri samt självintresserade konsulter och förebyggs genom kontrollering, förtroende och kunskap. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)