Kvalitetskontroll av kalkcementpelare - behovsstudie för metodutveckling, sammanställd från litteratur och intervjuer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

Sammanfattning: Kvaliteten på kalkcementpelare, kc-pelare, varierar ofta. Det är vid design- och tillverkningsprocess svårt att säkerställa den slutliga kvaliteten och egenskaperna kan vara olika inom och mellan pelare. Den stabiliserade jordens geologiska förhållanden inverkar, liksom bindemedel och tillverkningsförfarande. I Sverige är kc-pelare en vanlig förstärkningsmetod i stora infrastrukturprojekt och det finns behov av att kunna verifiera att tekniska krav uppnås. Kc-pelare är komplexa och flera egenskaper kan vara intressanta att kvalitetsgranska beroende på förstärkningens funktion; odränerad skjuvhållfasthet är den mest eftersökta. Metoderna för kontroll har utvecklats under längre tid och i takt med att pelarna uppnår allt högre hållfastheter blir standardiserade metoder som kalkpelarsondering svåra att utföra. Tillverkning av stora volymer pelare kräver också att kontrollmetoderna är smidiga att utföra. I denna text presenteras en genomgång av tekniska egenskaper hos kc-pelare som kan vara intressanta att kontrollera och metoder för att kontrollera dessa. Metoderna är både förstörande och ickeförstörande, utförs på hela eller delar av pelare, i fält eller på labb. För att ge en mer heltäckande bild av branschens syn på kontrollmetoder har, förutom litteraturstudie, intervjuer utförts med geotekniker och kc-pelartillverkare, där erfarenheter från tillverkning och kontroll av pelarna samt önskemål om kontrollmetodernas vidareutveckling framkommer. Resultatet av sammanställningen visar att det finns ett behov av att bättre kunna kontrollera pelarnas kvalitet. Heltäckande metoder saknas och flera kontroller måste ofta utföras parallellt. Ingen helt tillfredsställande metod finns för att ta fram skjuvhållfastheten. Nyare metoder för utvärdering av bindemedlets hydratation med temperatur- och elektrisk resistivitetsmätning kan indikera pelarens axiella hållfasthetsfördelning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)