Klientcentrerat arbete inom habilitering – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Klientcentrering är centralt både inom arbetsterapi och andra professioner inom hälso- och sjukvård. Inom Barn- och ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen finns det ärenden med klienter där klientcentreringen kan kompliceras av att klienten är i behov av en sekundär person som hjälper till med kommunikation och delaktighet. Det saknas studier på hur arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat vid dessa ärenden. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeuter inom habiliteringen arbetar klientcentrerat i ärenden där klienten är i behov av en sekundär person. Metod: En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer användes. Fem arbetsterapeuter från Vuxenhabiliteringen och fyra arbetsterapeuter från Barn- och ungdomshabiliteringen som haft ärenden där en sekundär person behövts intervjuades. Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval. Data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Via innehållsanalysen framkom tre kategorier; arbetssätt, bemötande och yttre påverkande faktorer. Resultatet påvisade att det finns flera olika arbetssätt för att arbeta klientcentrerat, deltagarna är dock överens om att bemötande är av stor vikt. Yttre påverkande faktorer visade sig vara oenigheter parter emellan och att få tiden att räcka till. Slutsats: Studien visar på flera relevanta arbetsmetoder som ger ett bra bemötande. Ett bra klientcentrerat arbete behöver få ta tid för att få fram klientens mål och önskningar trots behov av sekundär person.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)