Sökning: "Emma Roth"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Roth.

 1. 1. Klientcentrerat arbete inom habilitering – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emma Roth; Alva Kronkvist; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Klientcentrering; Habilitering; Sekundär person.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klientcentrering är centralt både inom arbetsterapi och andra professioner inom hälso- och sjukvård. Inom Barn- och ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen finns det ärenden med klienter där klientcentreringen kan kompliceras av att klienten är i behov av en sekundär person som hjälper till med kommunikation och delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Hur hanterar de politiska partierna Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna segregationen i Sverige? : Med fokus på den svenska bostadssegregationen

  L2-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Frida Roth; Emma Söderfeldt; [2017]
  Nyckelord :Politik; bostadssegregation; vänsterpartiet; liberalerna; sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas en kvalitativ studie av Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas verklighetsuppfattning, framtidsvision samt politiskt utförande i anknytning till den svenska bostadssegregationen. Studien vilar på en kvalitativ textanalys av partiernas dokument angående bostadssegregationen och genom materialet besvarar vi Hermanssons tre begrepp som utgör intentionen av studien. LÄS MER

 3. 3. Att forma och att bli formad - Ett arbete om elevernas och pedagogernas möjligheter att påverka sin situation i klassrumsmiljön med avstamp i demokrati och dess olika styrfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Smedberg; Emma Roth; [2010]
  Nyckelord :asymmetriskt förhållningssätt; demokrati; makt; möte; språkets betydelse;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur olika faktorer påverkar eleverna samt pedagogerna i klassrumsmiljön. Vi har valt att kalla dessa faktorer för styrfaktorer genom hela arbetet, då vi tror det är dessa som tillsammans skapar och påverkar klassrumsmiljön. LÄS MER