Application lifecycle management utvärdering av komponenter

Detta är en D-uppsats från IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

Författare: Tobias Björk; [2008-06-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsen ger en överblick av vad synsättet Application Lifecycle Management (ALM) innebär. Enutvärderingsmodell beskriver de analyserade verktygens duglighet gällande ett antal funktionellaoch icke-funktionella krav. Modellen jämför kommersiella verktyg och uppsättningar med enmotsvarande uppsättning av Open Source verktyg. De huvudsakliga problemen idag är att de somnyttjar ALM-synsättet ofta blir begränsade till en kommersiell plattform, vilket får till följd att deinte kan bearbeta sådan data som inte stöds i plattformen. Ett annat stort problem är verktygenskostnad. Målet är att ta fram en uppsättning Open Source verktyg med motsvarande funktionalitetsom de ledande kommersiella verktygen på marknaden. Open Source verktygen ska innebära enlägre kostnad i avseende på licens, underhåll och support samt dra ner på begränsningarna idatahanteringen.Uppsatsen har har tagits fram genom att undersöka vad som har skrivits i ämnet tidigare och ävengenom egna experiment. Slutligen redogörs om Open Source verktygen når upp till sammaanvändbarhet som de kommersiella verktygen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)