“Jag hade inte tagit en tjänst idag som inte hade flexibel arbetstid!”

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel: “Jag har inte tagit en tjänst i dag som inte hade flexibel arbetstid!” Nivå och kurs: Kandidatuppsats i Service Management, KSMK65, VT19 Författare: Jonathan Ahlenius och Anna Syse Institution: Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet, Campus Helsingborg Handledare: Ulrika Westrup Studieobjekt: Medarbetare och deras upplevelser av flexibelt arbetsliv. Problemområde: Organisationer erbjuder sina anställda i högre utsträckning att arbeta utifrån en flexibel arbetsform. Med detta ställs högre krav på medarbetaren att själv planera och hantera arbetsuppgifterna. Teknikens framväxt med möjlighet att arbeta var som helst och när som helst försvårar gränsdragningen mellan jobb och icke jobb. Detta kan hindra välmåendet då man förväntas vara tillgänglig 24/7. Det flexibla arbetslivet kan dock öka chansen för bättre välmående då medarbetaren har mer kontroll och inflytande över sitt arbete. Syfte: Öka kunskapen kring medarbetares upplevelser av ett flexibelt arbetsliv och vilka konsekvenser det får genom att arbeta utifrån denna arbetsform samt ge ett kunskapsbidrag till Health Service Management kopplat till medarbetarnas välmående i det flexibla arbetslivet. Frågeställning: Hur upplever medarbetare det flexibla arbetslivet och vilka effekter på välmåendet anser de att det har? Metod och genomförande: Studien har en kvalitativ utgångspunkt med en abduktiv ansats. Empiriskt material har inhämtats genom tio djupintervjuer med medarbetare som innehar en flexibel arbetsform inom både offentlig och privat sektor. Teori: Flexibelt arbete, förtroende, teknologins utveckling, välmående samt krav och kontroll på arbetet och dess utförande. Slutsatser: Medarbetare upplever det flexibla arbetslivet som positivt utifrån hög egenkontroll men önskar samtidigt tydligare förväntningar på arbetet av chef och arbetsgivare. Gränsdragningar mellan jobb och fritid är individuellt men teknologin kan underlätta detta. Välmåendet påverkas positivt av arbetsformen då medarbetaren själv kan styra över hur de samlar in energi under intensiva perioder och därigenom motverkar ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)