Inlyssnande, tillit och feedback. - En kvalitativ studie om hur chefer och medarbetare på ett äldreboende ser på ledarskap och medarbetarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Anna Gustafsson; Maria Claeson; [2013-09-09]

Nyckelord: Ledarskap; Medarbetarskap; Äldreomsorg.;

Sammanfattning: Denna uppsats är en kvalitativ studie om hur chefer, medarbetare och samordnare ser på ledarskap och medarbetarskap. Syftet är att undersöka chefers, medarbetares och samordnares syn på ledarskap och medarbetarskap på ett äldreboende samt att ge en förståelse för hur ledarskap kan se ut i praktiken. Studien svarar på tre frågeställningar vilka är: Vad har chefer, medarbetare och samordnare för syn på ledarskap? Vad har chefer, medarbetare och samordnare för syn på medarbetarskap? Påverkas ledarskapet av yttre omständigheter och i så fall på vilket sätt?. Frågeställningarna besvarades genom att vi genomförde individuella semistrukturerade intervjuer. Vi analyserade empirin utifrån begreppen ledarskap och medarbetarskap samt olika perspektiv på dem. Resultatet visar på att intervjupersonernas syn på ledarskap är att en bra ledare ska vara delaktig och lita på sina medarbetare och att medarbetare ska vara ansvarstagande och ta egna initiativ. Det visar också på att relationen mellan chefer och medarbetare anses ha stor betydelse för ledarskapet och medarbetarskapet. Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till att ledarskap inte bör generaliseras eftersom det är något som varierar utifrån kontext, situation och förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)