Processorienterat kvalitetsarbete : Möjligheter och hinder i utvecklandet av ett processorienterat arbetssätt för en byggentreprenör

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: De senaste åren har byggbranschen förbättrat sin effektivitet i betydligt långsammare takt än övriga industrier. Detta påverkar hela samhället då branschen har stor påverkan på samhällsekonomin. En lösning på denna ineffektivitet tros vara att ställa om till ett processtänk.   Syftet med examensarbetet är att undersöka vad ett processorienterat kvalitetsarbete innebär för en byggentreprenör. Arbetet har utförts som en kvalitativ studie där de huvudsakliga datainsamlingsmetoderna varit intervjuer, litteraturstudie samt fokusgrupp. Litteraturstudien och intervjuerna resulterade i en modell med karaktärsdrag för ett processorienterat arbetssätt. Modellen verifierades sedan med hjälp av fokusgruppen. Modellen har en lärande och utvecklande miljö som grund och består sedan av fyra nyckelbegrepp vilka är: Alla ska med, Kontinuerliga förbättringar, Processtänkande och Digitala hjälpmedel. Varje nyckelbegrepp har även underbegrepp på samma tema. Studien visar att ett processorienterat kvalitetsarbete innebär att aktivt arbeta med kvaliteten på det som levereras till kund, detta genom att ständigt försöka förbättra processerna med vilka detta sker. Den stora skillnaden mellan ett processorienterat arbetssätt och ett produktorienterat är vart fokus ligger. Det processorienterade arbetssättet har sitt fokus på att förfina processen, där dras paralleller mellan projekt vilket ger strategiska fördelar. För ett byggföretag innebär det processorienterade arbetssättet först att ställa om tankesättet från att se varje projekt som en enskild händelse till att se och dra nytta av sambanden mellan projekten. För att göra detta bör strategier läggas upp för hur hantering av erfarenhetsåterföring, inkludering av anställda och underentreprenörer samt mätning av processerna ska gå till. Standardiserade rutiner bör också etableras och dokumenteras. För att hantera all den informationen effektivt föreslås att digitala hjälpmedel tillämpas i form av olika programvaror och system. I studien genomfördes också en jämförelse mellan certifieringssystemen BF9K och ISO9001, där det undersöktes hur väl systemen stöttar ett processorienterat arbetssätt. Jämförelsen visade på att ISO9001 stöttar processorienteringen i större utsträckning än BF9K och att det med hjälp av ISO går att göra en omställning till ett processorienterat arbetssätt till ett hanterbart projekt. Dock drogs slutsatsen att ISO9001 inte är en nödvändighet vid omställningen till en processorientering utan att det viktiga är att ett företag som vill ställa om gör det utifrån sina förutsättningar och värderingar. En traditionell entreprenör som vill ställa om till ett processorienterat arbetssätt behöver beakta flera utmaningar. De utmaningar som identifierats i studien är: Att entreprenören behöver kunna optimera processen utan att kunna optimera produkten. Produkten är så pass föränderlig från projekt till projekt att det är svårt att hitta lämpliga mätetal och att entreprenören måste hitta metoder för att inkludera underentreprenörer på ett ändamålsenligt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)