Fastighetsmäklaren och standardavtalen - En rättsvetenskaplig studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: I fastighetsmäklarbranschen är det idag brukligt att som fastighetsmäklare använda sig av standardavtal i samband med överlåtelser. Dessa avtal utvecklas i tre steg innan det når den enskilde fastighetsmäklaren, en så kallad utvecklingskedja. Utvecklingskedjan består av Mäklarsamfundets förbundsjurister, systemutvecklare samt fastighetsmäklarföretag. Dessa tre aktörer har möjlighet att redigera avtalets innehåll till det bästa möjliga, samtidigt som det finns en risk att innehållet på ett eller annat sätt blir felaktigt under utvecklingens gång. Som sista steg i utvecklingskedjan finns fastighetsmäklaren, en part som har personligt ansvar för allt hen gör och i slutändan ansvarar för alla tidigare aktörer i utvecklingskedjan. Syftet är att undersöka vilken problematik som kan förekomma för fastighetsmäklare som använder sig av standardavtal samt att genom en diskussion nå en djupare förståelse för standardavtalens utvecklingskedja i förhållande till fastighetsmäklarens personliga ansvar. Uppsatsen visar att problematiken med standardavtalet är dess utvecklingskedja och att fastighetsmäklarens användning av standardavtalen gör att hen, i och med sitt personliga ansvar, får ansvara för alla steg i denna kedja. En orsak till denna problematiken skulle kunna vara att fastighetsmäklare fäster stor tillit till standardavtalen och de aktörer, inklusive förbundsjurister på Mäklarsamfundet, som utvecklat det. Vilket i sin tur kan leda till problem för kontraktsparterna. Standardavtalen håller i huvudsak hög kvalitet och tjänar sitt syfte, men samtidigt kvarstår problematiken med fastighetsmäklares tillit till dessa avtal. Det största problemet vid utformning av kontraktshandlingar är troligen inte standardavtalen i sig, utan snarare antalet aktörer som är involverade i utvecklingskedjan samt fastighetsmäklarens okunskap vid tillämpning av standardklausuler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)