Prestationsmätningssystem i ett sammanslaget fastighetsbolag : – En fallstudie på Fastighetsbolaget

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Examensarbete, Controllerfördjupningen, Civilekonomprogrammet, 30 hp, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, Kurskod: 4FE18E, VT 2017. Titel: Prestationsmätningssystem i ett sammanslaget fastighetsbolag – En fallstudie på Fastighetsbolaget. Författare: Viktor Lager & Gabriel Andersson Handledare: Jan Alpenberg Examinator: Fredrik Karlsson Nyckelord: Prestationsmätningssystem, sammanslagningar, ekonomistyrning, prototyping, strategi, prestationsmätning, kultur, användning, fastighetsbolag. Bakgrund: Skapandet av prestationsmätningssystem är en komplicerad process hos alla företag. I en sammanslagning mellan två olika företag blir det en än mer komplicerad process då designen på prestationsmätningssystemet måste anpassas utifrån de tidigare företagen innan sammanslagningen för att skapa ett lyckat prestationsmätningssystem. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga vilka faktorer från en sammanslagning som är viktiga att ta i beaktning i designen av ett prestationsmätningssystem. Vidare är syftet att analysera hur dessa faktorer kan integreras och anpassas i designen av ett nytt prestationsmätningssystem för Fastighetsbolagets Region 1. Metod: Då det är ett uppdrag av fallföretaget ansåg vi att det mest lämpliga var att göra en kvalitativ forskningsansats med en enfallsstudie för att uppfylla de forskningsfrågor och syfte vi har haft. Studien har inneburit ett prototyping arbete där vi genom en iterativ process skapat ett prestationsmätningssystem. Slutsats: I skapandet av ett prestationsmätningssystem i en sammanslagning är det viktigt att ta situationsfaktorer som uppstår i samband med sammanslagningen i beaktning. De faktorer som är viktiga att ta i beaktning är strategi, mätning, kultur och arbetssätt, användning och centralisering. Det är viktigt att anpassa prestationsmätningssystemet utefter dessa faktorer och viktiga kriterier för att skapa ett välutvecklat och situationsanpassat prestationsmätningssystem. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)