Sökning: "prestationsmätning"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet prestationsmätning.

 1. 1. Verksamhetsstyrning i Mälardalens Studentkår : Benchmarking utförd med studentkårer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Karlsson; AnnaCéline Vinje; Anna Folkesson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit organizations; strategy; legitimacy; business management; Ideella föreningar; strategi; legitimitet; verksamhetsstyrning; mål;

  Sammanfattning : Frågeställningar: Hur bör Mälardalens Studentkår forma sin verksamhetsstyrning så att de lyckas nå verksamhetens mål? Hur ska Mälardalens Studentkår erhålla en högre legitimitet på sitt lärosäte och på så sätt värva fler medlemmar? Syfte:                        Syftet med studien är att bidra med insikt om Mälardalens Studentkårs resursutnyttjande, genom att utveckla organisationens verksamhetsstyrning, som i sin tur kan leda till en högre legitimitet. Metod:                     Studien inriktar sig på en kvalitativ fallstudiemetod. LÄS MER

 2. 2. Prestationsmätning i prenumerationsföretag: : Hur prenumerationsföretag använder prestationsmätning ochpå vilket sätt det bidrar till att förlänga kundernas varaktighet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Asplund; Martin Fröström; [2020]
  Nyckelord :Subscription model; subscription-based businesses; performance measurement; performance measurement systems; customer value.; Prenumerationsmodell; prenumerationsföretag; prestationsmätning; prestationsmätningssystem; kundvärde.;

  Sammanfattning : Prenumerationsmodellen är inget nytt fenomen, men har på senare tid spridit sig till nya branscher. Modellen har populariserats till följd av bland annat digitaliseringen, den ökade konkurrensen och nya framväxande kundvärden. LÄS MER

 3. 3. Vad är prestation när vinst inte är organisationens huvudsakliga fokus? : En kvalitativ studie om redovisningen av prestation inom den svenska ideella sektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ida Ahlbin; Line Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :Performance measurement; performance reporting; non-profit organizations; accountability; non-profit sector; prestationsmätning; ideella sektorn; årsredovisning; redovisningsansvar; ideella föreningar;

  Sammanfattning : Background and research issue: The financial result in a non-profit organization is of secondary importance when the organization is missing a purpose to make profit. Instead, the organization’s work to accomplish its mission is of greater importance for the stakeholders. LÄS MER

 4. 4. Kapacitet i järnvägstrafiken - en fallstudie om tågens avvikelser från tidtabellen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Anne Lind; [2020]
  Nyckelord :godståg; tågplan; tidtabell; järnväg; avvikelse; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tidtabeller är nyckeln för att utnyttja den tillgängliga kapaciteten på järnvägen på ett optimalt sätt. I Sverige är det Trafikverket som tilldelar kapacitet genom att årligen ta fram en tågplan som specificerar alla tåg som ska framföras det kommande året. LÄS MER

 5. 5. Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Walfridsson; Iman Yassin; [2019]
  Nyckelord :Performance measurement; Corporate social responsibility CSR ; Management accounting; Sustainability performance measurement system SPMS ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen – En kvalitativ studie Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Josefine Walfridsson och Iman Yassin Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2019 - januari Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i sina interna prestationsmätningar. Metod: Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en abduktiv ansats. LÄS MER