Allt är så överdrivet hela tiden : Upplevelser av mentaliseringssvikt hos patienter med borderline personlighetsstörning

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Malena Kedegård; Emil Sörman; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Mentaliseringssvikt är ett fenomen där tänkandet och kännandet kring sig själv och andra försämras drastiskt. De svårigheter som personer med borderline personlighetsstörning har kan förklaras som en konsekvens av mentaliseringssvikt. I denna studie genomfördes 11 intervjuer som analyserades med tematisk analys i syfte att undersöka hur patienter med borderline personlighetsstörning beskriver upplevelser av mentaliseringssvikt. Patienterna beskrev att mentaliseringssvikten uppkom i situationer då de kände sig lämnade, kränkta eller ensamma. Avskärmning, våld eller självskada karaktäriserade patienternas sätt att beskriva sina reaktioner. I efterhand förklarade patienterna att de svåra episoderna var orsakade av egenskaper hos dem själva eller av att andra gjort fel. Patienterna resonerade även kring hur andra människor räddat dem vid mentaliseringssvikt. Tre av huvudfynden går i linje med redan etablerade teorier om anknytning, objektrelationer och mentalisering. Studiens fjärde huvudfynd är patienternas beskrivningar av hur olika personer i deras omgivning hjälper dem att häva eller undvika mentaliseringssvikt. Studien diskuteras kunna bidra till en fortsatt utveckling av bemötandet av patienter med borderline personlighetsstörning i vård och omsorg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)