Sökning: "Erik Liljenström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Liljenström.

  1. 1. Normallönemodell och neutralitetsprincipen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Erik Liljenström; [2006]
    Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vilket inflytande de skattemässiga reglerna har över den enskildes val mellan olika sätt att ta ut sin inkomst ur aktiebolag. Frågan är dels om aktieägaren påverkas att välja att äga aktier i ett fåmansföretag eller ett flermansägt bolag, dels om arbetstagaren påverkas att välja mellan att arbeta i någon annans bolag eller sitt eget. LÄS MER