Study Piece : Studiero för barn i trångbodda hem - ett portabelt skrivbord

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Sammanfattning: Detta examensarbete har drivits av en designprocess vars syfte har varit att skapa en lösning där barn i trångbodda hem kan få utrymme och ro till studier. Designprocessen (något som jag fått lära mig under min tid på utbildningen) har hjälpt mig att definiera problem och behov och att utveckla mina idéer till det slutkoncept som presenteras i mitt resultat. Designprocessen som jag genomförde är uppdelad i två olika delar där den första delen handlat om att samla in data och den andra delen om att kreativt generera idéer. I min första del där jag gjorde research för att samla in data så använde jag mig av vetenskapliga artiklar och litteratur, enkätstudie, intervjuer samt marknadsanalys. Detta var viktigt för att kunna bekräfta de problem/behov som jag analyserat fram. Marknadsanalysen fungerade även som en övergång till den kreativa fasen då jag kunde inspireras av det som jag hittat i min analys. I min kreativa del där jag genererade idéer använde jag mig av metoderna brainstorming, prototypande och mockups. Dessa metoder är alla en form av skissning som på olika sätt och vid olika tidpunkter i processen hjälpte mig att komma vidare i utvecklandet av min lösning. Jag jobbade även konceptuellt med idéer för att kunna utveckla dessa ytterligare i min kreativa fas. Resultatet av min designprocess är ett portabelt skrivbord i väskformat gjort av tyget canvas, pressad nålfilt och detaljer av metall samt polyester/nylon. Det portabla skrivbordet erbjuder en plats/utrymme för studier och förvaring av saker, det skärmar mot omgivningen och dämpar ljud. Den slutgiltiga modellen av mitt valda koncept saknar dock delar av skärmarna då jag gjorde felberäkningar i min mockupfas som gjorde att dessa inte fick plats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)