En studie av samäganderättslagen : - om behovet av översyn

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

Författare: Ivona Jusuf; [2010]

Nyckelord: Samäganderätt;

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att utföra en granskning av samäganderättslagen, samt företa en komparativ studie av norsk rätt och med hjälp av dessa två underlag som utgångspunkt utröna om och i sådana fall hur lagen bör ändras eller anpassas så att fler alternativa möjligheter kan ges när meningsskiljaktigheter kring samägandet uppstår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)