Sökning: "Samäganderätt"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Samäganderätt.

 1. 1. Principen om dold samäganderätt : Tillämpning på fast egendom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maria Hansson; Niklas Khan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att utreda kriterierna för principen om dold samäganderätt och dess funktion samt hur principen aktualiseras i praktiken. Genom lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin har principen analyserats. I rättspraxis har tre kriterier uppkommit för att kunna tillämpa principen om dold samäganderätt. LÄS MER

 2. 2. Tredje mans rätt vid utmätning : Utgör samäganderättsavtal ett utmätningshinder?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Poles; [2018]
  Nyckelord :Utmätning; samäganderättsavtal; tredje man;

  Sammanfattning : För näringsidkare i dagens samhälle är äganderättsskyddet av stor betydelse, synnerligen näregendom ägs med samäganderätt. När en gäldenär inte förmår att uppfylla sinabetalningsförpliktelser kan det leda till att gäldenären får en exekutionstitel mot sig. LÄS MER

 3. 3. Det dolda samägandet och familjerätten – Ett rättviseperspektiv på debatten om ett juridikens problembarn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Förmögenhetsrätt; Rättvisa; Samäganderätt; Dold samäganderätt; Äktenskapsbalken; Sambolagen; Äktenskap; Sambo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med 1920 års giftermålsbalk (1920:405) introducerades ett nytt system för makars egendomsförhållanden i svensk rätt. I denna ordning, som utgör gällande rätt än i dag, betonades makars självständighet genom bevarandet av den individuella äganderätten efter äktenskaps ingående. LÄS MER

 4. 4. Upplösande av samägande : Villkor för fastighetsbildning vid klyvning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Johan Oscarsson; Mikko Mäkelä; [2017]
  Nyckelord :Partitioning; dissolving joint ownership; joint ownership law; property law; conditions for real property; suitability; Klyvning; upplösande av samägande; samäganderätt; fastighetsbildningslagen; villkor för fastighetsbildning; lämplighet.;

  Sammanfattning : Problemställning: Det finns i dagens lagstiftning inget uttalat stöd för att använda ”upplösande av samägande” som skäl för beslut i klyvningsförrättningar. Användning med avgörande verkan har inte styrkts genom rättspraxis. Ändock används detta skäl av lantmätare. LÄS MER

 5. 5. Vem äger fastigheten? : Tvister om hävning, återgång och bättre rätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Elin Gillberg; [2017]
  Nyckelord :Disputes; cancellation; return; superior title; Tvister; hävning; återgång; bättre rätt;

  Sammanfattning : Varje år hamnar ett antal fastighetstvister om hävning, återgång och bättre rätt i tingsrätterna. Dessa tvister antecknas i fastighetsregistret, men utan någon information om vad tvisterna handlar om. LÄS MER