Få pli på agenten : Relationen mellan styrelse och vd i svenska finansbolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Theodor Stanser; Balder Isaksson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Separationen av ägande och kontroll som karaktäriserar moderna bolag har inneburit att en nytyp av risk uppstått. Nämligen den att intressekonflikter kan uppstå mellan ett bolags ledningoch dess ägare. Eftersom informationsasymmetri råder mellan bolagsledningen och dessägare, vars intressen företräds av styrelsen, finns risken att ledningen utnyttjar dettainformationsövertag för att eftersträva sina egna intressen istället för att agera med ägarnasbästa i åtanke. Detta fenomen har kommit att kallas för agentproblemet. Med syftet attförebygga och minimera denna risk har agentteori vuxit fram som forskningsområde.Finansbranschen hamnar ofta i rampljuset på grund av sina höga löner och stora bonusar tillföretagsledningar, detta är något som är en vanligt förekommande metod för att kontrolleraatt agenten agerar i ägarnas intresse. Hur man bäst motverkar agentproblematiken råder detdock delade meningar om, och det finns många olika metoder för att bemöta problemet.Denna uppsats syftar därför till att undersöka vilka metoder svenska bolag i finansbranschenanvänder sig av i praktiken. Studien grundar sig på empiri insamlad från fyra intervjuer medmedlemmar i styrelser i fyra olika svenska finansbolag. Undersökningen visar att svenskafinansbolag använder sig av en rad olika metoder i sitt bemötande av problemet. Finanskrisen2008 verkar ha bidragit till en homogenisering av hur branschen som helhet förebyggeragentproblemet genom nya lagar och regleringar. Institutionell teori kan potentiellt varahjälpsam i att förstå denna utveckling. De skillnader som trots detta observerats i dennastudie kan ofta förklaras genom att bolagen som undersökts har olika ägarstrukturer och pågrund av detta har olika förutsättningar att förhålla sig till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)