Vårdlidande : En konsekvens av bristande omvårdnad med exempel från psykiatrisk vård

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund:Sjuksköterskors huvudsakliga mål är att respektera patientens integritet och självbestämmande i vården samt att ge omvårdnad så att patienten känner sig trygg. Inom psykiatrisk omvårdnad ska sjuksköterskor dessutom ha fördjupade kunskaper för att främja hälsoresurser hos patienter samt tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Sjuksköterskor betonar behovet att förtydliga målen inom psykiatrisk omvårdnad och enligt Socialstyrelsen behöver den psykiatriska vården förbättras.

Syfte:Syftet med studien är att beskriva brister relaterat till sjuksköterskans utförande av omvårdnad inom psykiatrisk vård för att förebygga uppkomsten av vårdlidande hos patienten.

Metod:En litteraturöversikt bestående av tio vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarna lästes igenom, analyserades, bearbetades och flera kategorier bildades. Den teoretiska utgångspunkten är begreppet vårdlidande som tagits upp av Katie Eriksson.

Resultat:Två huvudkategorier av brister med respektiva subkategorier framkom. Brister som direkt relateras till omvårdnaden av patienter med subkategorier: brister i vårdrelationen, brister i kommunikationen och brister i bemötandet samt brister som indirekt relateras till omvårdnaden av patienter med subkategorier:brister i resurser, brister i gemensam vårdfilosofi och brist på kunskap.

Diskussion:Litteraturöversikten visar på att det finns brister i sjuksköterskors utförande av omvårdnad. Bristerna har sin grund i att sjuksköterskor har svårigheter att skapa vårdrelationer med patienter, bristande kunskaper och ointresse samt oklarheter kring sin yrkesroll. Sammantaget ger detta patienten ett lidande i stället för hälsobefrämjande omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)