Webbapplikation för att hämta/visavårdinformation från olika vårdsystem

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning:

Ett vårdsystem inom IT är ett mycket stort och komplext system som innehållermoduler med olika funktioner som behandlar vårddata för t.ex. journalföring,läkemedelshantering, remisser, ekonomisystem, planeringsstöd för olikaverksamhetsgrenar. Journalsystemet är en av de viktigaste komponenterna förlandstinget inom vårdsystemet, och information i patientjournalen ger ettgrundläggande underlag för bra vård. Det finns sex olika större journalsystem iSverige och Sveriges landsting har idag möjligheten att fritt välja vilketjournalsystem de vill använda för att bedriva sin dagliga verksamhet.Cambio Healthcare Systems är ett e-hälsoföretag som levererar bland annatvårdsystemet Cambio COSMIC. Eftersom olika vårdsystem är helt oberoende avvarandra uppstår problem när vårdinformation ska hanteras mellan olikavårdsystem. För att hämta vårdinformation för patienter från andra vårdsystemanvänds en extern nationell tjänst, NPÖ (Nationell patientöversikt). NPÖ samlarinformation från olika vårdsystem hos landsting, kommuner och privatavårdgivare. På uppdrag av Cambio utvecklades prototypen OmegaX som skaeliminera uthoppen till den externa NPÖ klienten och ska även integreras ivårdsystemet COSMIC. Syftet med prototypen är att visa att vårdinformationfrån andra vårdsystem kan användas direkt in i COSMIC. Prototypen är enwebbapplikation som är utvecklad i HTML5 tillsammans med flera andrawebbtjänster och ramverk som AngularJS, JavaFX, Java, Apache Tomcat ochMaven.Rapporten beskriver de olika utvecklingsverktyg och komponenter som haranvänts för att ta fram prototypen OmegaX. Rapporten innehåller även enbeskrivning av designen och hur de olika modulerna i applikationen fungerar.Dessutom utreds säkerhetsfrågor kring applikationen.En väl fungerade prototyp har tagits fram som körs i applikationen COSMIC.Prototypen befinner sig i sitt tidiga utvecklingsstadium då flera moduler körs ien simulerad miljö. Det krävs fortfarande en del utredning och vidareutvecklingsamt testning innan prototypen kan sättas i produktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)