Medarbetare på The Office? Jag ÄR The Office! En kvalitativ studie kring hur människors identifikation med en organisation påverkas av företagets organisationskultur

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel: Medarbetare på The Office? Jag ÄR The Office - En kvalitativ studie kring hur människors identifikation med en organisation påverkas av företagets organisationskultur. Vad: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2018. Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap. Termin 6. Problemområde: Organisationskultur och identitet är två begrepp som anses vara komplexa och breda. Förhållandet mellan organisationskultur och individer är ett intressant ämne och det anses vara relevant att studera vilka faktorer som möjliggör att de fungerar i samstämmighet. Företag som anses vara attraktiva kan ge skenet av en välfungerande organisationskultur vilket gör det intressant att undersöka om hur identitet och organisationskultur kommer till uttryck hos organisationsmedlemmar i ett sådant företag. The Office: Det empiriska materialet är insamlat genom en fallstudie av ett globalt tjänsteföretag som, enligt deras verksamhetsberättelse, är marknadsledande inom sin bransch. Företaget kommer av etiska principer presenteras med pseudonym och kommer i arbetet benämnas som “The Office”. The Office är en av Sveriges tio mest attraktiva arbetsgivare utifrån FöretagsBarometern 2018, Sveriges största studentundersökning (Universum 2018). jj Syfte & frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för relationen mellan en stark organisationskultur och organisationsmedlemmarnas identifikation till organisationen. Med utgångspunkt i syftet har vi formulerat följande frågeställningar: • Hur framställs organisationskulturen på The Office, och vilken betydelse tillskrivs den? • Hur identifierar sig individer på The Office med deras organisationskultur? Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsmetod genom en fallstudie av en “attraktiv arbetsgivare” - The Office. Det empiriska materialet samlades in genom sju kvalitativa djupintervjuer med organisationsmedlemmar från The Office. Empirin analyserades med de valda teorierna, för att i slutet av arbetet diskuteras med koppling till uppsatsens syfte och frågeställningar. Slutsatser: En stark organisationskultur har goda inverkningar på individer som identifierar sig med organisationen. Att vara ett företag som anses vara attraktivt kan innebära att organisationsmedlemmarna ser positivt på förändring som sker. Det finns en vilja att identifiera sig med en organisation som anses vara attraktiv och har en stark organisationskultur. Individer sammanfogar organisationen i sin identitet eftersom detta känns som en självklarhet. Förslag på vidare forskning: Varför finns det en vilja hos medarbetaren att identifiera sig med företag som ses som attraktivt och har en stark organisationskultur? Nyckelbegrepp: Organisationskultur, Kulturstyrning, Identitet Terminologi: För att underlätta för läsaren, presenteras nedan ett antal förtydliganden avseende några av de termer som är viktiga och kan förväxlas med andra termer. • Attraktiv arbetsgivare - ett företag som har högt anseende i en av undersökningarna gjorda av Universum som presenteras i FöretagsBarometern 2018. • Medarbetare - anställd med en underordnad position. • Ledare - person tillhörande en del av företaget som har formell auktoritet. Behöver inte vara högsta toppen av företaget, men personen ansvarar för underordnade. • Organisationsmedlem - en person som tillhör den, för sammanhanget, relevanta organisationen. • Tvåvägskommunikation - kommunikation mellan organisationens ledning och medarbetare, där båda parter agerar såväl avsändare som mottagare. • Stark organisationskultur - en homogen organisationskultur som genomsyrar organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)