Generation Y:s förväntningar på ledarskapet : – Hur ledare bör anpassa sig efter generationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Abstrakt Författare: Louice Rolf & Mia Samuelsson Handledare: Hans Wessblad Examinator: Mikael Lundgren Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15 hp, 2FE78E Titel: Generation Y:s förväntningar på ledarskapet – Hur ledare bör anpassa sig efter generationen Problemformulering: Hur vill generation Y bli ledda i arbetslivet? Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur generation Y vill bli ledda utifrån generationens åsikter. Studien kan komma att bidra till att ge dagens och framtidens ledare förutsättningar för hur ledarskapet kan anpassas till generation Y i arbetslivet. Metod: En kvalitativ studie med en induktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in från generation Y genom kvalitativa intervjuer med hjälp av en narrativ undersökningsmetod. Slutsats: Studien slutsats är att generation Y vill bli ledda av en ledare som ger dem feedback, skapar möjlighet till utveckling, anpassar ledarskapet efter individen, utövar ett tydligt ledarskap och som är lyhörd. Nyckelord: Generation Y, ledarskap, feedback, utvecklingsmöjligheter, anpassat ledarskap, tydligt ledarskap, lyhörd ledare. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)