NPF - från ett annat perspektiv. Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras upplevelse av bemötande och stöd

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: Denna uppsatsen syfte är att undersöka interaktionen mellan professionella och föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Frågeställningarna i uppsatsen handlar om hur professionellas bemötande från bland annat socialtjänst, habilitering och skola har sett ut och hur det har påverkat föräldrarnas och barnens vardagsliv och även en frågeställning kring hur föräldrarna upplever professionellas kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ser ut. Det är en kvalitativ studie där sex intervjuer har genomförts med sex föräldrar som har ett eller flera barn med NPF. Intervjuerna har sedan analyserats utifrån Foucaults teorier om makt och kunskap samt utifrån Putnams teori om socialt kapital.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)