Reducering av kapitalbindning genom förändrad lagerstyrning : En studie på Husqvarna Group med fokus på inköp från avlägsna leverantörer

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

Sammanfattning: Studien utfördes under våren -18 som ett examensarbete på Husqvarna Group gentemot företagets inköpsavdelning. Författarna studerar masterutbildningen Logistik som en del av sin civilingenjörsutbildning på Linköpings Universitet.  Studiens huvudämnen är inköp och lagerstyrning, med fokus på den senare delen och ämnade att minska kapitalbindning utan att öka de totala kostnaderna genom en förändring. Säkerhetslager, orderkvantiteter och konsignationslager var de tre centrala områdena som undersöktes och fyra olika scenarion skapades inom dessa. Utöver kostnad och kapitalbindning utvärderades de även efter hur de påverkade flexibiliteten för Husqvarna. De två scenariona som utreddes inom säkerhetslager var servicenivåmetoden Scenario 1 - SERV1 och användningen av Scenario 2 - Procentandel av efterfrågan under ledtiden. Inom orderkvantiteter undersöktes ett scenario baserat på ekonomisk orderkvantitet, Scenario 3 – EOK. Kvalitativt utreddes också ett konsignationslagerupplägg genom Scenario 4 – Konsignationslager.  Intervjuer och information från företagets affärssystem har varit de centrala informationskällorna till studien, där säkerhetslager- och orderkvantitetsförändringarna utvärderades kvantitativt och konsignationslager kvalitativt. Studien har fokuserat på två avlägsna leverantörer belägna i Asien.  Studiens resultat blev att användning av servicenivåmetoden SERV1 för dimensionering av säkerhetslager minskar företagets kapitalbindning med 13,6 % och de totala kostnaderna med 15,9 %, med den ytterligare effekten av en högre samt jämnare servicenivå för hela produktsortimentet. Även dimensioneringen av orderkvantiteter genom ekonomisk orderkvantitet gav minskad kapitalbindning med 9,8 % och en marginell minskning av de totala kostnaderna. De procentuella förändringarna är i förhållande till nuläget och de kostnadsposter som förändras i samband med scenariots införande. Ett konsignationslagerupplägg kommer minska kapitalbindningen, men kostnaderna skulle troligen öka vid omställningen från nuläget. Vid detta val är det viktigt att utvärdera vinsten av att frigöra kapital gentemot att öka kostnaderna. Scenario 2 – Procentandel av efterfrågan under ledtiden inom säkerhetslager ansågs inte ge ett tillräckligt bra resultat för att det skulle vara värt att gå vidare med för Husqvarna.  Slutsatsen av studien är att Husqvarna Group bör dimensionera om sina säkerhetslager och se över sina orderkvantiteter för de befintliga artiklarna enligt de rekommenderade metoderna. De bör även vid uppstart av nya artiklar öka fokus på bestämmandet av orderkvantiteten. Konsignationslager bör utredas vidare utifrån svårigheter med det samt för att kvantitativt utreda kostnader. Resultatet av studien kan användas för både avlägsna samt närliggande leverantörer, och anses därför vara generaliserbart för alla Husqvarnas produkter och för andra företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)