Gymnasieelevers berättelser om betyg och bedömning

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Författare: Maria Svärd; [2019]

Nyckelord: betyg; bedömning; assessment; narrativ; berättelse;

Sammanfattning: Sammanfattning Betyg och bedömning utgör en betydande del av utbildningsverksamheten. Detta område är också något som relativt frekvent debatteras i media, av politiker samt av forskare och som många av oss även har egna erfarenheter av. Elever i årskurs tre på gymnasiet har bedömts och betygssatts vid ett betydande antal tillfällen. Få studier finns dock som belyser deras erfarenheter och upplevelser av bedömning. Syftet med denna kvalitativa studie har således varit att lyssna till dessa gymnasieelevers berättelser om upplevda bedömningssituationer, för att på så sätt kunna bidra till en bättre förståelse av och ökad kunskap om just elevperspektivet på betyg och bedömning.      Studiens frågeställningar:    1. Vad berättar gymnasieeleverna om upplevda bedömningssituationer? 2. Hur värderar gymnasieeleverna de olika bedömningssituationerna?     Den genomförda studien är kvalitativ med narrativ ansats. Datainsamlingen genomfördes i form av sju narrativa elevintervjuer av mestadels öppen karaktär och utgick från studiens två frågeställningar. Intervjuerna genomfördes på den gymnasieskola där eleverna går. Resultatet visar att eleverna i studien uppfattar lärares förmedling och motivering av betyg och bedömningar som ofta otydliga eller obefintliga. Det råder även en sorts consensus kring uppfattningen att lärare ofta väger in personliga egenskaper i sina bedömningar av eleven. Detta kan medföra både positiva och negativa konsekvenser för elevens betyg. Slutligen framstår lärarens tolkningsföreträde som tydligt bland de intervjuade eleverna i och med att de sällan eller aldrig ifrågasatte en bedömning eller ett betyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)