Oxytocins påverkan på relationella upplevelser under sensorisk deprivation : och hur dessa modereras av anknytning.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning: Med en kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats genomfördes denna experimentella studie för att undersöka om och i så fall hur intranasalt oxytocin påverkar relationella upplevelser under sensorisk deprivation samt om anknytning är en modererande variabel. Resultaten (N=114) visade att intranasalt oxytocin inte påverkade antal eller förekomst av relationella upplevelser i sensorisk deprivation, jämfört med placebo. Det fanns inte heller något stöd för att typ av behandling hade några interaktionseffekter med anknytningsdimensionerna ångest och undvikande. En tänkbar anledning till de uteblivna resultaten kan vara att många deltagare upplevde den sensoriska deprivationen som något obehaglig, vilket kan ha gjort att experimentets design inte fungerade som avsett. Explorativa tester visade att intranasalt oxytocin påverkade förekomsten av negativa kontra positiva/neutrala relationella upplevelser. De som fick oxytocin hade i lägre utsträckning negativa och i högre utsträckning positiva eller neutrala relationella upplevelser under den sensoriska deprivationen, jämfört med de som fick placebo. Studien bidrar till mer osäkerhet kring effekterna av intranasalt oxytocin och motiverar vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)