Att arbeta med de multipla intelligensrna i praktiken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Abstract Persson, M (2008). Att arbeta med multipla intelligenserna i praktiken. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Examensarbetet handlar om barns väg att inhämta kunskap på olika sätt och hur undervisningen i skolan kan påverka detta. Syftet med undersökningen är att studera hur undervisningen i en skola som arbetar utifrån Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna kan se ut i praktiken. Genom observationer under tre olika arbetspass samt intervjuer av lika många lärare i skolan söker jag svaret på frågorna som undersökningen utgår ifrån. Hur kan en lektion planerad utifrån de multipla intelligenserna se ut? Hur ser lärarna på undervisningen? Vid observationstillfällena framgår framförallt arbetsmetoden med arbetsschema, vilka utgår ifrån de ursprungliga sju intelligenserna. Här har undersökningen visat att arbetet utifrån MI-teorin ger lektioner där fler intelligenser införlivas, därmed ger undervisningen ett bredare utbud för varje individ att ta in kunskap. Intervjuerna har visat på engagerade lärare som förutom arbetet utifrån arbetsschemat strävar efter variation och mångfald i undervisningens helhet. Den forskning och empiriska undersökning som uppsatsen baserats på visar att teorin om de multipla intelligenserna kan vara användbar i undervisningen och skapa många olika undervisningsmöjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)