Sökning: "Howard Gardner"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Howard Gardner.

 1. 1. Howard Gardner i dramaverksamhet : En autoetnografisk teoriundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elida Karlsson; [2017]
  Nyckelord :dramapedagogik; multipla intelligenser; autoetnografi;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit undersöka om Howard Gardners teori om multipla intelligenser kan användas som analytiskt redskap i en dramapedagogisk verksamhet på kulturskola. Detta har gjorts genom en autoetnografisk inspirerad studie på en kulturskola i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Gitarrister - lika men olika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Gabriel Hjelm; Peter Sundin; [2014-07-16]
  Nyckelord :figuralt och formellt tillvägagångssätt; musikalisk-rytmisk intelligens; inlärningsstilar; individuella läroprocesser; mångfald; flexibilitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur erfarna gitarrister utvecklas och lär sig att spela sitt instrument, synliggöra olika individuella kompetenser och lärstilar samt visa på vilka konsekvenser detta får i rollen som musiker, men också som pedagog.Frågeställningarna handlar om hur olika gitarrister lär sig sitt instrument utifrån ett figuralt eller formellt tillvägagångssätt med anknytning till musikalisk- rytmisk intelligens, vad som händer när man övar utifrån sina minst utvecklade kompetenser och varför det är bra att som pedagog och musiker känna till olika lärstilar. LÄS MER

 3. 3. Suzukimetoden : Några elevröster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Ida Gustavsson; [2012]
  Nyckelord :Suzuki education. Suzuki method; Lev Vygotskij; Howard Gardner; suzukipedagogik; suzukipedagog; suzukiundervisning; suzukielev; Lev Vygotskij; Howard Gardner;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om Suzukimetoden. Syftet med arbetet är att beskriva metoden med dess styrkor och svagheter samt att få förståelse för hur tidigare suzukielever ser på sin tid som suzukielev. Den teoretiska bakgrunden utgörs av Lev Vygotskijs och Howard Gardners teorier. LÄS MER

 4. 4. Hur man lär elever att lära sig själva - en litteraturstudie om hur lärare kan arbeta med metakognition i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Paula Persson; [2012]
  Nyckelord :metakognition; lärande; förståelse; metoder för lärare; struktur- och mönsterskapande; dialog; variation i undervisningen;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en litteraturstudie som behandlar hur man kan jobba med att främja elevers medvetande om det egna lärandet. Syftet med arbetet är att förbättra kunskapen om att arbeta med metakognition hos blivande lärare samt redan verksamma lärare. LÄS MER

 5. 5. Smart på olika sätt : Jämförande studie hur två skolor arbetar efter Howard Gardners lärteori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mikaela Ermén Luterkort; Mikaela Monfors; [2011]
  Nyckelord :pedagogik; grundskolan årskurs nio; Howard Gardner; individanpassad undervisning; lärstilar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om och i sådant fall hur fyra lärare använder sig av Gardners lärteori i undervisningen på två skolor. Skolan A är en profilskola som enligt hemsidan och rektorn medvetet arbetar efter psykologen Howard Gardners teorier om de nio intelligenserna, det vill säga olika typer av kognitiva förmågor. LÄS MER