Intensivvårdspatientens upplevelse av vård- och återhämtningstiden : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen från vård- och återhämtningstiden hos patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning. Metoden som används hade en kvalitativ ansats. Data samlades in via intervjuer med 11 patienter som vårdats på intensivvården från två sjukhus i Sverige. Materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet blev fyra kategorier och 14 subkategorier. Kategorin Känna trygghet bestod av subkategorierna: Bli väl omhändertagen i vården, Få information och Vikten av stöd. Kategorin Förlust av kontroll innefattade: Sakna vetskap och förståelse, Fragmenterade minnen från vårdtiden, Overklighetsupplevelser samt Känna rädsla, obehag och smärta. Kategorin Stärkas av egna resurser inkluderade subkategorierna: Vikten av positiv inställning, Hoppas och drivas av framsteg samt Bra fysiska förutsättningar och intressen som drivkraft. Kategorin Erfara förändring bestod av subkategorierna: Känna fysisk svaghet, Komplikationer som påverkar ens tillvaro, Vilja leva som tidigare och Tankar kring livet.  Slutsatsen var att god omvårdnad inkluderade patienters behov av att bli sedda, behandlade med omsorg samt minnas och förstå vad som sker. Förståelse bygger på information om den egna sjukdomsbilden, komplikationer och återhämtning. Dessa behov belyser vikten av att i omvårdnaden utgå från patienterna och att integrera dem i vården.   Som vårdpersonal bör vi sträva efter att stärka patienters känsla av sammanhang vilket förutsätter att de är väl insatta i sin sjukdom, vård och behandling samt konsekvenser av det de går igenom.  Personcentrering är viktigt för patienters känsla av sammanhang och därmed deras hälsa och livskvalité under och efter sjukhusvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)