Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Jamila Umar; Sara Von Dewall; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Umar J & Von dewall S. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institution för vårdvetenskap, 2021.Bakgrund: Stroke är en av den största dödsorsaken i världen samt den tredje orsaken tillfunktionsnedsättning. Sjukdomen medför konsekvenser, inte bara för patientens liv utan även för anhöriga som ofta får ta rollen som vårdgivare i hemmet. Den grundutbildade sjuksköterska ska kunna bemöta anhöriga utifrån dennes behov, ge vägledning samt erbjuda stöd. Kunskap om anhörigas upplevelser är därför betydelsefullt för den grundutbildade sjuksköterskan.Syftet: Att belysa anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke.Metod: En litteraturstudie genomfördes baserad på tretton kvalitativa artiklar från Cinahl och Pubmed. Artiklarna har genomgått en kvalitetsgranskning samt analyserats utifrån innehållsanalys. Resultat: Anhörigas upplevelser beskrivs som Förändrad livssituation som innefattar hur anhöriga upplever det ibland påtvingade vårdansvaret och hur anhöriga känner sig isolerade på grund av ekonomiska och sociala begränsningar. Det beskrivs också som påverkad hälsa som tar upp både psykiska och fysiska besvär som konsekvens av att vara en anhörigvårdare. Slutligen kommer att hantera situationen som innehåller olika copingstrategier anhöriga använde sig av för att kunna hantera situationen samt det stöd anhöriga kände behov av från sjukvård och resten av omgivningen.Konklusion: Litteraturstudiens resultat visade att anhörigvårdare genomgår en livsförändring som påverkar alla delar av livet så som den egna hälsan, det sociala samt det ekonomiska. För att underlätta för anhöriga i rollen som vårdgivare i hemmet behöver anhöriga en variation av stöd, information och kunskap från närstående och sjukvården. Sjuksköterskan ska på ett personcentrerat tillvägagångssätt möta dessa behov för att på bästa sätt främja anhörigas och patientens hälsa.Nyckelord: Anhörig, Hemmet, Stroke, Upplevelser, Vårda

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)