Sökning: "förskolans utegård"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden förskolans utegård.

 1. 1. Undervisning på förskolans utegård : En intervjustudie om hur undervisning på förskolans utegård kan planeras och genomföras av förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Persson; Olivia Sjölin; [2023]
  Nyckelord :Förskollärare; undervisning; utomhuspedagogik; barn; lärande; utbildning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är utveckla kunskap om hur undervisning i förskolans utemiljö kan planeras och genomföras av förskollärare för att stödja barns kunskapsutveckling och lärande utomhus. Studiens data samlades in utifrån en kvalitativ ansats genom halvstrukturerade intervjuer med nio förskollärare på olika förskolor och i olika kommuner. LÄS MER

 2. 2. Lärmiljöers påverkan i förskolan : En intervjustudie om pedagogers syn på lärmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Elin Magnusson; Elin Lundblad; [2022]
  Nyckelord :Artefakter; anpassning; handling och arbete; lärmiljö; pedagogens roll; proximal utvecklingszon; utegård och utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Abstract  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur pedagogerna tar tillvara på lärmiljöerna som de har på sin förskola, inriktat på utomhusmiljön. I analysen används Vygotskijs teori, sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 3. 3. ’’Jag får också vara här!’’ : En observationsstudie om hur och varför barns konflikter uppstår i den fria leken på förskolans gård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sanna Zhang; Dalal Dino; [2022]
  Nyckelord :Barn; Fri lek; Konflikter; Konflikthanteringsstilar; Miljö; Tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Syfte med den här studien är att få en ökad förståelse för barns konflikter på förskolans gård i den fria leken. Vi upplevde att vi hade en saknad av kunskap kring barns konflikter och valde därför att undersöka detta i den här studien. LÄS MER

 4. 4. Förskolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emilia Broberg; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Lefebvre rumsteori; Produktion av rum; Utemiljö;

  Sammanfattning : Jag upplever att det på förskolor råder delade meningar kring utemiljöns värde och funktion, vilket skulle kunna leda till olika förutsättningar för barnen vid utevistelse. I läroplanen Lpfö 18 (Skolverket 2018) framgår det att förskolans miljö och personal ska ge alla barn lika förutsättningar till lärande och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Riskfylld lek : Barns möjligheter att utmana sig och ta risker på förskolans utegård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Martinsson; Elin Korpås; [2021]
  Nyckelord :riskfylld lek; förskola; utegård; barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Riskfylld lek är en komplex fråga i dagens samhälle som handlar om balansgången mellan barnens säkerhet och den positiva utveckling som riskfylld lek ger. Studien handlar om riskfylld lek och hur det möjliggörs på förskolors utegårdar samt hur förskollärare resonerar kring ämnet. LÄS MER