Bedömningar av IT-investeringar inom offentliga sektorn

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: I denna studie avhandlades tillvägagångssätt vid bedömning av IT-investeringar inom offentlig sektor. Det tudelade syftet var att först kartlägga de ekonomiska analysmetoder som tillämpas idag samt deras kontext. Därefter att utföra en komparativ analys mellan den i första steget funna analysmodellen å ena sidan och Statskontorets rekommendationer för lönsamhetsbedömningar samt Gunasekarans teoretiska modell för rättfärdigande av IT-investeringar å andra sidan. Studien avgränsades till att omfatta IT-investeringsbedömningar i förebyggande syfte, så kallade ex ante beräkningar och grundade sig påintervjuer gjorda med IT-chefer inom ett antal kommuner. Slutsatsen vi kom fram till var att ekonomiska analysmetoder användes i mycket begränsad skala och att andra aspekter som samhällsnytta och oumbärlighet vägde tyngre vidbedömning av IT-investeringar. Vi fann även att den funna analysmodellen hade klara svagheter och befann sig en bra bit från Statskontorets riktlinjer ochGunasekarans modell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)