Kan du leda dig själv, kan du leda andra : Självledarskapets uttryck i mäklaryrket

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur självledarskap tar sig uttryck i mäklaryrket, utifrån både ledar- och medarbetarperspektiv.  Metod: Efter att ha identifierat problemområde samt utformat en teoretisk referensram genomfördes totalt 11 semi-strukturerade intervjuer. Urvalet är fyra ledare och sju stycken registrerade fastighetsmäklare. Efter transkribering av samtliga intervjuer framställdes primära datan och empiri/analys kapitlet.  Slutsats: Självledarskap är vanligt förekommande inom fastighetsmäklarbranschen. Ett resultat till detta är att ledarna anser att självledarskap är av vikt, och är något de arbetar aktivt med att förbättra hos sina medarbetare. Det går att se en tendens till att gott självledarskap har en positiv påverkan på hur fastighetsmäklarna presterar men kan inte sägas till vilken grad.   Examensarbetets bidrag: Teoretiska bidraget är att ledarens eget självledarskap är inte av betydelse i den mån att kunna motivera medarbetare till självledarskap. Trots brister i eget självledarskap så verkar ledare ändå kunna motivera andra att använda självledarskap.  Praktiska bidraget är att fastighetsmäklare uppmuntrar till självledarskapsstrategier i verkligheten. Att använda sig av självledarskapsstrategier är något fastighetsmäklare använder sig av i sin yrkesroll.  Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning inom området är att ta reda på i vilken utsträckning en medarbetares prestationer påverkas vid utövande av självledarskap.  Ytterligare ett förslag är till vilken grad en medarbetare påverkas av ledaren vid utövande av självledarskap. Personer med mindre tendens att utöva självledarskap kan påverkas mer än ändra, eller mer än de som redan har gott självledarskap?  Nyckelord: Självledarskap, Organisatoriskt ledarskap, Prestation och Fastighetsmäklare

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)