Språkutvecklande arbetsätt för nyanlända elever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Sverige blir ett allt mer mångkulturellt land och som framtida lärare ville vi forska kring hur man arbetar språkutvecklande med nyanlända elever som inte har svenska som sitt modersmål. Efter att ha sökt i många databaser och läst flertal olika studier kom vi fram till tre avsnitt som representerar svaret på vår fråga. De tre avsnitt står för tre olika teman som visar olika sätt att arbeta med nyanländas språkinlärning och –utveckling. Användning av elevernas förstaspråk, kultur och traditioner blev ett avsnitt där vi lyfter innebörden av elevernas identiteter och hur det leder till språkutveckling. Nästa avsnitt fick namnet Klassrumsinteraktion och fokuserade på vikten av diskussioner, samspel och tydlighet. De två första avsnitten är mer specifika medan det tredje lyfter olika perspektiv, avsnittet fick namnet Ett kreativt arbetssätt där lek, estetiska ämnen och kroppsspråk är i fokus. Alla de undersökta studierna framhäver att det är språkanvändning som leder till språkutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)