EMDR-behandling  : Barns och ungdomars upplevelser en kvalitetssäkringsstudie 

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Psykoterapi

Författare: Ingela Fredin; [2005]

Nyckelord: Psykoterapi; barn; ungdomar; EMDR; trauma; behandling.;

Sammanfattning: Föreliggande studie är dels ett led i att kvalitetssäkra EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som behandlingsmetod för barn och ungdomar och dels att utröna om behandlingen bidragit till ett förbättrat mående. EMDR som behandlingsmetod för barn och ungdomar har stöd i kontrollerade studier, men ytterligare forskning behövs. I den här studien deltog åtta barn och ungdomar med varierande diagnoser, vilka fått EMDR-behandling i barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Behandlingen ingick i en individualterapi i ett familjeterapeutiskt sammanhang. Barnen/ungdomarna intervjuades per telefon om hur de upplevt behandlingen och om sitt mående i efterförloppet. Information om diagnoser, C-GAS, antal EMDR-sessioner samt terapeutens bedömning inhämtades som komplement till intervjun. Resultaten visar att EMDR-behandlingen upplevs ha bidragit till att obehagskänslor och symtom minskade, men i olika grad, för alla intervjuade barn/ungdomar. Denna förändring kunde också noteras i terapeutens bedömning och i de bedömda C-GAS-värdena. Alla kände sig trygga under behandlingen och tyckte att de fick tillräcklig information. Hälften tyckte att konfrontationen med de svåra minnena var det mest obehagliga. Vissa detaljer i protokollet, såsom att bestämma målbild, upplevdes svårt för över hälften. Alla intervjuade skulle rekommendera EMDR-behandling till andra. Det positiva resultatet talar för att EMDR är en användbar metod för barn- och ungdomar med traumatiska minnen, och att det är värdefullt att satsa på fortsatt forskning kring EMDR med barn- och ungdomar.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)