Värdet av den pedagogiska måltiden : En narrativ studie av pedagogers berättelser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Abstract I denna studie är syftet att ökaförståelsen för förskolemåltidens sociala värde och lärandemöjligheter, detta genom en kvalitativ ansats som bygger på en narrativ metod där vi utgår från pedagogers berättelser och erfarenheter. I studien användes tekniken intevjuer och åtta olika verksamma pedagoger från två olika förskolor har intervjuats. Den ena förskolan erbjuder pedagogiska måltider kostnadsfritt medan den andra förskolan inte erbjuder kostnadsfria måltider. Resultatet påvisar att pedagogerna ser den pedagogiska måltiden som en gemensam och social stund, en commensality som präglas av lugn och trivsam måltidsmiljö. Vidare betonar pedagogerna vikten av att vara en förebild under den pedagogiska måltiden. I resultatet framgår det även att pedagogerna var överens om att som pedagog är det en självklarhet att äta tillsammans med barnen. Pedagogernas narrativ är samstämmig och kan därmed förstås som en del av förskolans kunskapskultur, och en praktikgemenskap som ses meningsfull och viktig att bevara. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)