Faktorer som påverkar kvaliteten i telefonrådgivningen på vårdcentral

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Telefonrådgivning är en arbetsuppgift för sjuksköterskor i primärvården. Som sjuksköterska strävar man efter att skapa en bra kvalitet på varje samtal då man sitter i telefonrådgivningen. Men det lyckas tyvärr inte alltid då det är många faktorer som påverkar samtalen. Vad påverkar kvaliteten i telefonrådgivningen? Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar kvaliteten i telefonrådgivning. Studien baseras på 11 vetenskapliga artiklar. I analysen identifierades sex faktorer som fördelades på tre områden: faktorer i förhållande till sjuksköterska, faktorer i förhållande till uppringare och faktorer i förhållande till organisationen. I resultatdiskussionen lyfts betydelsen av kommunikativ teknik hos sjuksköterskan samt uppringare som upplevs av sjuksköterskan som svårare vårdmöten och sjuksköterskans arbetsmiljö i telefonrådgivning och sjuksköterskans upplevelse av att vara utsatt.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)