Syskons behov av familjecentrerad vård -Föräldrars upplevelse av information och stöd till syskon samt råd angående syskon

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: När ett barn har en sjukdom finns det ofta syskon i dess familj som precis somövriga familjen har ett behov av att vara delaktig i sjukdomsförloppet, behandlingar ochvårdtid. Syskons rättigheter som anhöriga till barn skiljer sig mellan Sveriges regioner.Barnsjuksköterskan som arbetar familjecentrerat ska se till barnperspektivet och öka familjensdelaktighet. Syskon till barn som har en långvarig sjukdom upplever behov av information,råd och stöd.Syfte: Studiens syfte är att belysa föräldrars upplevelse av• den information och stöd som syskonet tillhandahållits av vårdpersonal i sambandmed ett barns långvariga sjukdom.• råd som föräldrar har fått angående syskon till deras barn som har en långvarigsjukdom.Metod: En webbaserad kvalitativ enkätstudie som analyserades med kvalitativinnehållsanalys.Resultat: Föräldrarnas upplevelser sorterades in i kategorierna: Syskons behov avinformation; syskonen hade behov av att få kunskap för att undvika att känna ovisshet.Syskons behov av stöd; syskonen hade behov av att känna sig trygga, det motverkade känslanav att vara försummad. Föräldrars behov av att få råd angående syskon; råden kundeförbättra syskonens situation men familjerna upplevde att sjukvården ibland gavmotsägelsefulla råd eller agerade passivt och inte gav några råd alls.Slutsats: Bristen på information, råd och stöd leder till att syskon känner ovisshet, uppleversig vara försummade, upplever vårdpersonal som passiv eller att de agerar motsägelsefullt. Ide familjer där syskonen fick information upplevde föräldrarna att syskonen kundetillgodogöra sig kunskap om barnets tillstånd och situation. När föräldrarna fick råd angåendesyskonen kunde de förbättra situationen för syskonen och när syskonen fick stöd kände de sigtrygga. För att barnsjuksköterskan ska kunna tillgodose syskonens behov behövs riktlinjer ienighet med FCC och Barnkonventionen angående syskon som anhöriga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)