Förändring av positioner i en såglinje : hur en förändring påverkar personalens arbete

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Forest Products

Författare: Gustav Friberg; Gustaf Westerlund; [2013]

Nyckelord: Såglinje;

Sammanfattning: Organisationsförändringar inom företag är något som hela tiden sker i alla nivåer. Heby sågverk har under 2012 genomfört en förändring i sin såglinje från att sågverksoperatörerna tidigare roterat runt på samtliga poster som till antalet är åtta stycken till att en post har blivit låst till specifika personer samt att systemet för rast har förändrats. Syftet med denna rapport är att studera hur förändringen som skett i Heby sågverk har påverkat arbetssättet i såglinjen och vad personalens reaktion på förändringen är. Genom kvalitativa intervjuer har ett skift med åtta stycken operatörer intervjuats om hur de har upplevt förändringen och vad för negativt eller positivt den medfört. Även produktionschefen Olle Johansson som har drivit igenom förändringen har intervjuats med kvalitativ metod och gett sin syn på hur förändringen genomförts och hur resultatet av den har blivit. Med hjälp av motivations och kommunikationsteorier har sedan intervjuerna analyserats för att ge förståelse till varför vissa reaktioner har uppkommit. Resultatet visar på att förändringen har åstadkommit snabbare felsökningar vid driftstopp i såglinjen vilket av bägge parter upplevts som en positiv aspekt. Dock framkommer det att förändringen haft en negativ effekt på en viss del av personalen då variationen i deras arbete har minskat vilket resulterat i en lägre motivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)