STUDIEHANDLEDNINGENS ROLL I UNDERVISNINGEN Ett stöd på modersmålet för nyanlända elever i högstadiet åk 7-9

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: SyfteStudien handlar om på vilket sätt studiehandledningen utgör ett stöd i nyanländahögstadieelevers språk- och kunskapsutveckling. Jag har följande frågeställningar:+ På vilket sätt utgör studiehandledningen ett stöd i nyanlända högstadieeleversspråk- och kunskapsutveckling?+ Vad har studiehandledningen för betydelse ur studiehandledarens perspektivoch ur ämneslärarens perspektiv.+ Vilka faktorer anser studiehandledare och ämneslärare påverkastudiehandledningens resultat ?TeoriI studien användes Lev S. Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet. Häranvände jag två nyckelbegrepp stöttning och den proximala utvecklingszonen , somanses vara relevant för mitt forskningsområde och tydliggörs i studien.MetodJag har valt att besvara min frågeställning genom att använda den kvalitativa studienmed hjälp av intervjuer, eftersom forskningsfrågorna berör hur studiehandledningenutgör ett stöd i nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Studiengenomfördes via intervjuer med två ämneslärare och tre studiehandledare i högstadietårskurs 7-9. Deltagarna jobbar i flera olika grundskolor i tre olika kommuner ivästsverige.ResultatUndersökningen visar att nyanlända elevers förstaspråk är viktigt för hela deraslärande samt att studiehandledning på modersmålet gynnar elevers språk- ochkunskapsutveckling. Undersökningen visar också att samverkan och samarbete mellanstudiehandledare och ämneslärare har stor betydelse och är ett stöd för nyanländaelever i att hjälpa dem att komma in rätt i deras skolgång. Studiehandledning påmodersmålet i olika ämnen ger elever kognitiva utmaningar, vilket höjer elevernaskunskap och studiehandledningens kvalité. Studiehandledning ges på olika sätt utifrånelevernas behov och förutsättningar, vilket är ett viktigt stöd för elevernas lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)