Sökning: "studiehandledning på modersmål"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden studiehandledning på modersmål.

 1. 1. STUDIEHANDLEDNINGENS ROLL I UNDERVISNINGEN Ett stöd på modersmålet för nyanlända elever i högstadiet åk 7-9

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Thao Truong; [2020-01-07]
  Nyckelord :studiehandledning på modersmål; studiehandledare; nyanlända elever; flerspråkighet;

  Sammanfattning : SyfteStudien handlar om på vilket sätt studiehandledningen utgör ett stöd i nyanländahögstadieelevers språk- och kunskapsutveckling. Jag har följande frågeställningar:+ På vilket sätt utgör studiehandledningen ett stöd i nyanlända högstadieeleversspråk- och kunskapsutveckling?+ Vad har studiehandledningen för betydelse ur studiehandledarens perspektivoch ur ämneslärarens perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elevers litteracitet i gymnasiesärskolan : Några lärares beskrivningar av sina villkor för att utveckla nyanlända elevers litteracitet på nationellt program i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lovisa Jensen; Eva Nygård; [2020]
  Nyckelord :Intellectual disability; newly arrived students; literacy; mother tongue; Swedish as a second language; mapping; the national program; the special needs upper secondary school; Intellektuell funktionsnedsättning; nyanlända elever; litteracitet; modersmål; svenska som andraspråk; kartläggning; nationellt program; gymnasiesärskolan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur några lärare som undervisar i svenska/svenska som andraspråk beskriver sina villkor i arbetet med att utveckla nyanlända elevers litteracitet på nationellt program i gymnasiesärskolan. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar: Vilka verktyg, metoder, material och strategier använder sig lärarna av för att utveckla nyanlända elevers litteracitet i gymnasiesärskolan? och Hur beskriver lärare som undervisar i svenska/svenska som andraspråk i gymnasiesärskolan sina möjligheter att utveckla nyanlända elevers litteracitet? En kvalitativ ansats användes där halvstrukturerade intervjuer genomfördes med tio lärare i gymnasiesärskolan. LÄS MER

 3. 3. Ämnesspecifik språkinlärning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fouad Shellal Abbas; [2019]
  Nyckelord :nyanlända elever; ordinarie klass; sociokulturellt perspektiv; matematik; förberedelseklass;

  Sammanfattning : Sammanfattning I detta här examensarbetet vill jag undersöka vilka faktorer som kan underlätta nyanländas ämnesspecifika språkinlärning i matematiks ämne i årskurs 7-9. Dessutom hur man kan stödja och främja de nyanländas utveckling i matematik. LÄS MER

 4. 4. Stöttande undervisning för nyanlända elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Selvie Semovski; Ajdina Dedic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka undervisning av nyanlända elever. Vår frågeställning lyder: Hur stöttar lärare nyanlända elever i sitt lärande? Hur tycker de nyanlända eleverna själva att de bäst lär sig svenska? Vår kvalitativa forskningsstudie grundar sig i Vygotskijs sociokulturella teori och perspektiv för stöttning i nyanländas språkutveckling i lärande och språk. LÄS MER

 5. 5. Matematikundervisning i det flerspråkigaklassrummet : En studie som belyser hur lärare anpassar sinmatematikundervisning för andraspråkselever samt om deanser sig ha de förutsättningar som krävs för att göra dessaanpassningar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Annelie Frost; [2019]
  Nyckelord :andraspråkselever; flerspråkighet; matematikundervisning; anpassningar; förutsättningar; likvärdighet;

  Sammanfattning : Då tidigare forskning visat bland annat att matematikundervisning på elevers modersmål, med olika uttrycksformer samt interaktion och kommunikation är fördelaktigt för deras prestationer syftade föreliggande studie till att undersöka lärares möjligheter att anpassa sin matematikundervisning till andraspråkselever. Baserat på semi-strukturerade intervjuer med fem lärare från en F-9 skola med cirka 220 elever i en mindre kommun, visade resultatet att lärare ibland kan uppleva sig sakna nödvändiga förutsättningar för att erbjuda en likvärdig matematikundervisning som läroplanen föreskriver. LÄS MER