Flerspråkiga barns identitetsutveckling i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt arbetemed flerspråkiga barns identitetsutveckling i förskolan. Studiens valda metod ärsemistrukturerade intervjuer som har genomförts skriftligt via mejl med åttaförskollärare för att uppnå studiens syfte. Resultatet har sedan analyserats utifrån densociokulturella teorin.Det övergripande resultatet visar att det finns en medvetenhet hos förskollärarna omspråkets betydelse för flerspråkiga barns identitetsutveckling.I resultatet framgick det att samtliga förskollärare ansåg att samspel har stor betydelseför barns identitetsutveckling. Förskollärarna stöttar barnen i samspel med andra genomatt använda språkliga artefakter. Det framgår även i resultatet att material i förskolansmiljö som synliggör kulturell mångfald kan skapa möjligheter för barnen att tillägna sigflera olika kulturtillhörigheter och identiteter.Slutsatsen i denna studie är att förskollärarna arbetar på varierande sätt för att stöttaflerspråkiga barns identitetsutveckling genom att ge språkligt stöd och använde fysiskamaterial utifrån den pedagogiska miljön. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)