Leder engelskundervisning till Trafalgar Square? : Undersökning av autentisk engelsk litteratur för årskurs 4-6 i skolbibliotek i Jönköpings kommun

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Nikolina Ahnberg; [2019]

Nyckelord: autentisk engelsk litteratur; skolbibliotek;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka tillgången till autentisk engelsk litteratur i skolbibliotek i Jönköpings kommun. Syftet är också att tolka litteraturens lämplighet för engelskundervisning i årskurs 4-6, samt tolka skolornas val vid inskaffandet av böckerna. Detta syfte uppfylls med hjälp av följande forskningsfrågor: 1. Hur många exemplar av autentiska texter ämnade för årskurs 4-6 finns på biblioteket? 2. Vilka teman behandlar de autentiska texterna? 3. Vilka olika genrer är representerade? Teorin som denna studie utgår ifrån är autentiska engelska texters fördelar när de används för inlärning av engelska språket. Begreppet autentisk text i denna studie beskriver autentisk litteratur skriven av och för dem som har engelska språket som sitt modersmål. Metod som används i denna studie är hermeneutik. Utgångspunkten i hermeneutiken är att det som är skapat av människor bär ett budskap, och därför kan tolkas. Resultatet av denna studie visar en stor variation i utbudet av autentiska engelska böcker i skolbibliotek i Jönköpings kommun.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)