Att drabbas av det ofattbara : Föräldrars upplevelse av att förlora ett barn i cancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Författare: Ida Leijon; Jessica Olsson; [2011]

Nyckelord: parents; experience; child; pediatric; cancer; death;

Sammanfattning: I Sverige insjuknar varje år cirka 300 barn i cancer. De vanligaste cancerformerna är leukemi samt hjärntumörer. Trots att forskningen har utvecklats är det en fjärdedel av de drabbade barnen som inte går att rädda. Då ett cancersjukt barn vårdas palliativt och sedan går bort, påverkas en hel familj med föräldrar och syskon. Att förlora ett barn är en fruktansvärd upplevelse. Reaktionerna kan variera, men en sak har föräldrarna gemensamt, de sörjer alla över sitt barn som inte fick bli vuxet. I mötet med föräldrar som har förlorat sitt barn är det för sjuksköterskan viktigt att ha insikt samt förståelse i hur föräldrarna kan reagera och hur de bearbetar sin sorg. Syftet med litteraturstudien är att beskriva upplevelsen av att som förälder förlora sitt barn i cancer. Studien baseras på analyser av sju kvalitativa artiklar. Analysmodellen som valts utgår från Friberg (2006), vilken är inspirerad av Evans (2003). Genom de analyserade artiklarna har tre huvudteman och sju subteman framkommit. Huvudtemana är att känna sorg, att känna behov av stöd samt att känna skuld. De mest framstående teman diskuteras slutligen och författarnas tankar och reflektioner vävs in i diskussionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)