Livskvalité hos kvinnor som har opererats för bröstcancer : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Enligt World Health Organisation är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. År 2015 diagnostiserades drygt 7000 kvinnor i åldrarna 20-75 år med diagnosen bröstcancer i Sverige. Varav 90% hade gjort ett kirurgiskt ingrepp. Brösten har varit en symbol för att visa stolthet över sin kropp, sexualitet, moderskap och fruktbarhet genom alla tider. Livskvalitén hos kvinnor som hade gjort bröstkirurgi kunde påverkas både fysiskt och psykiskt. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vad som påverkade kvinnors livskvalité efter kirurgi vid bröstcancer. Metod: En litteraturöversikt med en kvalitativ design Resultat: Resultatet visade att kvinnorna beskrev sin livskvalité som både positiv och negativ utifrån de tre tema som framkom i resultatet. Tema som framkom var Förändrad uppfattning av kroppen, Förändrat känsloliv och Förändrat vardagsliv. Slutsats: Denna litteraturöversikt har skapat en förståelse kring ämnet samt en mer ingående fördjupning. Bröstkirurgi kan ses som en lättnad över att fortfarande vara vid liv men även försvaga kvinnorna både fysiskt och psykiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)