Påverkande faktorer för sjuksköterskans identifiering av våldsutsatta kvinnor. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Syfte: Att belysa påverkande faktorer för sjuksköterskans identifiering av våldsutsatta kvinnor. Bakgrund: Våldsutsatthet är ett problem för många kvinnor och det finns svårigheter i vården att möta kvinnornas vårdbehov på ett tillfredställande sätt. Det finns barriärer som hindrar sjuksköterskor att fråga om våld och därmed förhindras de positiva konsekvenser som följer av identifiering. Metod: Litteraturstudie med artikelsökning i PubMed och CINAHL samt integrerad analys. Resultat: Det framkom fem teman med påverkande faktorer: sjuksköterskans benägenhet att fråga om våld, den drabbade kvinnans benägenhet att berätta, träning och utbildning om våld, arbetsmiljö och omgivning samt organisatoriskt stöd. Slutsats: Faktorer som underlättar eller förhindrar sjuksköterskans identifiering av våldsutsatta kvinnor ligger på både organisatorisk, professionell och individuell nivå. För att förbättra sjuksköterskans arbete med våldsutsatthet krävs organisatoriskt stöd och professionell utveckling

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)